BNP

Najam dvorana+387 32 242 604

USLOVI KORIŠTENJA PROSTORNIH KAPACITETA BNP ZENICA

Obavještavaju se fizička i pravna lica zainteresirana za unajmljivanje i jednokratno korištenje dvorana ili ostalih scenskih i prostornih kapaciteta Bosanskog narodnog pozorišta Zenica da je Upravni odbor Javne ustanove Bosansko narodno pozorište Zenica usvojio Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu prodaje, cijeni ulaznica i popustima, uslovima najma prostornih kapaciteta, utvrđivanju kriterija za dodjelu pozivnica i gratis ulaznica (broj 197/24, od 07.02.2024.godine).

 

Ovim Cjenovnikom je predviđeno da fizička i pravna lica prostorne kapacitete mogu koristiti po slijedećim uslovima:

 

Zainteresirana pravna i fizička lica prostorne kapacitete Velike scene - Plave dvorane mogu koristiti po slijedećim uvjetima i cijenama naknade:

=2.200,00 KM (slovima: dvijehiljadeidvijestotine konvertibilnih maraka) – manifestacije izbora (sportisti, menadžeri, automobilska industrija, izbori ljepote i sl.) na nacionalnom, regionalnom i internacionalnom niovu; jednokratna televizijska snimanja - televizijske kuće i produkcije,

=1.700,00 KM (slovima: jednahiljadaisedamstotina konvertibilnih maraka) – svečane akademije u povodu državnih i vjerskih blagdana, značajnih jubileja i obljetnica; programi međunarodne suradnje; programi inozemnih diplomatskih i konzularnih predstavništva,

=1.500,00 KM (slovima: jednahiljadaipetstotina konvertibilnih maraka) – visokobudžetne kompanije (telekomi, bankarski sektor, osiguravajuće kuće, ostala poduzeća i kompanije velikog biznisa); političke stranke i partije; visokokomercijalni programi iz oblasti kulture, umjetnosti i industrije zabave sa cijenom ulaznice od najmanje =10,00 KM (slovima: deset konvertibilnih maraka),

=1.150,00 KM (slovima: jednahiljadastotinuipedeset konvertibilnih maraka) – kompanije i preduzeća srednje veličine; komercijalni programi iz oblasti kulture, umjetnosti i industrije zabave sa cijenom ulaznice od =7,00 (slovima: sedam) do =9,99 KM (slovima: devet konvertibilnih maraka i devedesetidevet konvertibilnih feninga); univerziteti; manifestacije izbora (sportisti, menadžeri, automobilska industrija, izbori ljepote i sl.) na lokalnom nivou (općinskom/gradskom i kantonalnom),

=900,00 KM (slovima: devetstotina konvertibilnih maraka) – kompanije i preduzeća manjeg biznisa; komercijalni programi iz oblasti kulture, umjetnosti i industrije zabave sa cijenom ulaznice od 5 (slovima: pet) do =6,99 KM (slovima: šest konvertibilnih maraka i devedesetidevet konvertibilnih feninga); ustanove u oblasti zdravstva,

=650,00 KM (slovima: šeststotinaipedeset konvertibilnih maraka) – osnovne i srednje škole; ustanove predškolskog odgoja; kulturno-umjetnička društva i nacionalna kulturna društva; kulturno-umjetnički programi (koncerti, predavanja, tribine) otvoreni za javnost; komercijalni programi iz oblasti kulture, umjetnosti i industrije zabave sa cijenom ulaznice do =4,99 KM (slovima: četiri konvertibilne marke i devedesetidevet konvertibilnih feninga),

=600,00 KM (slovima: šestotina konvertibilnih maraka) – na ime jednokratnog korištenja za potrebe snimanja video materijala/spotova u noćnom terminu (iza 22 sata) do 180 minuta, pri čemu istom ne prisustvuje publika i ne vrši se prodaja ulaznica,

=500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnih maraka) - na i ime jednokratnog korištenja za potrebe snimanja video materijala/spotova u dnevnom terminu do 180 minuta, pri čemu istom ne prisustvuje publika i ne vrši se prodaja ulaznica i

=350,00 KM (slovima: tristotineipedeset konvertibilnih maraka) – programi humanitarnog karaktera u kojima je kompletan ostvareni prihod usmjeren u humanitarne svrhe.

 

Zainteresirana pravna i fizička lica prostorne kapacitete Gornji foaje, Donji foaje i Mala galerija koriste prema cijeni naknade u visini od:

=300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka).

 

Za potrebe snimanja video materijala/spotova:

=350,00 KM (slovima: tristotineipedeset konvertibilnih maraka) u noćnom terminu (iza 22 sata) do 180 minuta, pri čemu istom ne prisustvuje publika i ne vrši se prodaja ulaznica i

=250,00 KM (slovima: dvijestotineipedeset konvertibilnih maraka) u dnevnom terminu do 180 minuta, pri čemu istom ne prisustvuje publika i ne vrši se prodaja ulaznica.

 

Zainteresirana pravna i fizička lica prostorne kapacitete Male scene „Žarko Mijatović“ i Konferencijske sale koriste po jedinstvenoj cijeni naknade u visini:

=250,00 KM (slovima: dvijestotineipedeset konvertibilnih maraka) za svaki od navedenih prostornih kapaciteta.

 

Za potrebe snimanja video materijala/spotova:

=350,00 KM (slovima: tristotineipedeset konvertibilnih maraka) u noćnom terminu (iza 22 sata) do 180 minuta, pri čemu istom ne prisustvuje publika i ne vrši se prodaja ulaznica i

=250,00 KM (slovima: dvijestotineipedeset konvertibilnih maraka) u dnevnom terminu do 180 minuta, pri čemu istom ne prisustvuje publika i ne vrši se prodaja ulaznica.

 

Zainteresirana pravna i fizička lica prostorne kapacitete Probna sala 16, Podrumska scena i Multimedijalna sala 44 moći će koristiti po jedinstvenoj cijeni naknade u visini:

=150,00 KM (slovima: stotinuipedeset konvertibilnih maraka) za svaki od navedenih prostornih kapaciteta.

 

Najam prostornih kapaciteta Probne sale 16, Scene u potkrovlju i hodnika, koji se se odnosi isljučivo na potrebe snimanja video materijala/spotova, pri čemu istom ne prisustvuje publika i ne vrši se prodaja ulaznica, podrazumijeva isplatu naknade u visini:

=350,00 KM (slovima: tristotineipedeset konvertibilnih maraka) u noćnom terminu (iza 22 sata) do 180 minuta i

=250,00 KM (slovima: dvijestotineipedeset konvertibilnih maraka) u dnevnom terminu do 180 minuta.